REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999)10 § ja 24 §

 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä

Matkakarjala Oy (”Matkakarjala”)
aputoiminimet: Karjalan viisumit, Lämpöidea
Malmikatu 5, 80100 Joensuu
y-tunnus: 2177587-6
Valmismatkaliikkeen rek.tunnus: 2592/14/Mj
Valuutanvaihtorekisteri päätös: ESAVI/10679/04.06.06/2016

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jyrki Savolainen
Matkakarjala  Oy
Malmikatu 5
80100 Joensuu
Puhelin: 0406785898
Sähköposti: info(at)matkakarjala.fi

 1. Rekisterin nimi

Matkakarjala Oy:n asiakasrekisteri. (”Asiakasrekisteri”)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Uusien asiakassuhteiden luominen
 • Viisumipalvelujen myynti ja markkinointi
 • Muut palvelut matkan toteutumiseksi, kuten rajavyöhykelupa
 • Valuutanvaihtopalvelut

Asiakasrekisterin tietoja käytetään vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin lisäksi rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin. Matkakarjala Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten valmismatkojen järjestämiseen liittyviä asetuksia ja henkilötietolakia. Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi

 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

 • perustiedot rekisteröidystä (kuten nimet, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, äidinkieli ja sukupuoli);
 • yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot (kuten tiedot työnantajasta ja rekisteröidyn ammatillisesta asemasta);
 • yhteystiedot (kuten osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite);
 • maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot (kuten laskutusta, maksuja, maksamista ja perintää koskevat tiedot, taloudellista asemaa koskevat tiedot);
 • asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, Matkakarjala Oy:n kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot);
 • palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, viisumi- ja rajavyöhykelupahakemusta koskevat tarpeelliset tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot sekä Asiakasrekisterin yhteydessä käsiteltyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäprofiilit);
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

 • rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Matkakarjala Oy:n asiakkaaksi, rekisteröityessään Matkakarjala Oy:n palveluiden käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä Matkakarjala Oy:n verkkopalveluja tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Matkakarjala Oy:n ja rekisteröidyn välille;
 • Matkakarjala Oy:n yhteistyökumppaneilta; tai
 • muilta viisumivälitys- ja valmismatkamarkkinoilla toimivilta markkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuvan lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille matkailumarkkinoilla toimiville yhtiöille, vakuutusyhtiöille ja konsulaateille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän huolellisesti valikoimien yhteistyökumppaneiden sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka tukevat Asiakasrekisterissä kuvattuja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

 1. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu toimialalla yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Verkkosivuston verkkoliikenne, jossa asiakas voi tehdä mm. viisumihakemuksen, on suojattu SSL-sertifikaatilla. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat Asiakasrekisterin henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän tai sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy Asiakasrekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin Matkakarjala Oy:n myöntämien käyttöoikeuksien mukaisesti. Matkakarjala Oy huomioi siihen sovellettavan lainsäädännön ja viranomaisten määräykset ja toimialajärjestöjen ohjeet henkilötietojen luottamuksellisen käsittelyn varmistamisesta.

 1. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Matkakarjala Oy saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, jos rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia Matkakarjala Oy:tä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.   Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä kohdassa 2 ilmoitettuun Matkakarjala Oy:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Tohmajärvellä 18.5.2020

Jyrki Savolainen

Matkakarjala Oy